+48 884 825 870
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pl ru

KARTA POBYTU STAŁEGO - KROK PO KROKU

CZYM JEST ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY?

ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY WYDAWANE JEST DLA:

WYMAGANE DOKUMENTY

Autor: Aneta Świder

 

CZYM JEST ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY?

Zezwolenie na pobyt stały, w odróżnieniu od tego na pobyt czasowy, wydawane jest na czas nieoznaczony. Pozwala cudzoziemcowi podjąć pracę bez dodatkowej konieczności legalizacji zatrudnienia oraz podróżować w krajach strefy Schengen, (jednak nie legalizuje ono pracy w tej strefie). Tak samo, jak w przypadku zezwolenia na pobyt czasowy, najpierw wydawana jest decyzja od właściwego wojewody, a następnie plastikowa karta, której ważność wynosi 10 lat. Po upływie jej ważności należy jedynie wymienić samą kartę.

 

wiele segregatorów

 

ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY WYDAWANE JEST DLA:

1. Dzieci obywatela polskiego, lub cudzoziemca, który ma w Polsce zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE – pod warunkiem pozostawania dzieci pod opieką rodzicielską;

2. Osoby polskiego pochodzenia i zamierzającej osiedlić się w Polsce na stałe;
4. Małżonka/małżonki obywatela Polski;
5. Ofiar handlu ludźmi;
6. Uchodźców, osób objętych ochroną uzupełniającą lub przebywających w Polsce w ramach zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany z uwagi na zagrożenie podstawowych praw do życia tych osób;
8. Posiadających ważną Kartę Polaka i zamierzających osiedlić się w Polsce na stałe;
9. Osób, którym udzielono w Polsce azylu;
Szczegółowe wytyczne można znaleźć w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – art. 195 – art. 210


WYMAGANE DOKUMENTY
PODSTAWOWE DOKUMENTY WYMAGANE OD WSZYSTKICH CUDZOZIEMCÓW:


• Aktualny wniosek o pobyt stały, wypełniony zgodnie z pouczeniem, czytelnie i w języku polskim
• 4 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm
• Kserokopia dokumentu podróży (wszystkich zapisanych jego stron zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy, oryginał do wglądu)
• Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej, (jeśli jest wymagana)

 

DODATKOWO, KONIECZNE SĄ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE OKOLICZNOŚCI WSKAZANE WE WNIOSKU:

Dla dziecka obywatela Polski:
1. Odpis aktu urodzenia dziecka;
2. Kserokopia dowodu osobistego rodzica, będącego polskim obywatelem (oryginał do wglądu);
3. Dokumenty potwierdzające sprawowanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem

Dla dziecka cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE:
1. Odpis aktu urodzenia dziecka;
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca, pod którego władzą rodzicielską znajduje się małoletni cudzoziemiec, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE;
3. Dokumenty potwierdzające sprawowanie władzy rodzicielskiej

Dla cudzoziemca posiadającego polskie pochodzenie:
1. Dokumenty potwierdzające posiadanie, przez co najmniej jednego z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków cudzoziemca narodowości polskiej;
2. Dokumenty wskazujące na związek z polskością

Dla małżonka polskiego obywatela
1. Aktualny odpis aktu małżeństwa;
2. Kopia dowodu osobistego małżonka (oryginał do wglądu);
3. Dokumenty potwierdzające, że pobyt na terytorium Polski był nieprzerwany lub dokumenty stwierdzające przyczyny wystąpienia przerw w pobycie.

Dla ofiary handlu ludźmi
1. Dokumenty potwierdzające, że cudzoziemiec przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 1 rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi;
2. Dokumenty potwierdzające, że cudzoziemiec współpracował z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo handlu ludźmi;
3. Potwierdzenie obaw cudzoziemca przed powrotem do kraju pochodzenia

Dla cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych
1. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
2. Dokumenty potwierdzające, że pobyt na terytorium Polski był nieprzerwany lub dokumenty stwierdzające przyczyny wystąpienia przerw w pobycie.

Dla cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie zgody na pobyt tolerowany
1. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca zgody na pobyt tolerowany;
2. Dokumenty potwierdzające, że pobyt na terytorium Polski był nieprzerwany lub dokumenty stwierdzające przyczyny wystąpienia przerw w pobycie.

Dla cudzoziemca, któremu udzielono w Polsce azylu
1. Kopia decyzji o udzieleniu azylu (oryginał do wglądu)

Dla posiadacza ważnej Karty Polaka
1. Kserokopia ważnej Karty Polaka (oryginał do wglądu);
2. Dokumenty potwierdzające zamiar pozostania w Polsce na stałe.

 

JAK WYGLĄDA PROCEDURA?

Wniosek o zezwolenie na pobyt stały można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Pobyt na terenie RP jest legalny od dnia złożenia wniosku. Jeśli nie zawiera on braków formalnych, wojewoda zamieszcza w paszporcie odcisk stempla, który uprawnia cudzoziemca do wyjazdu do ojczyzny, natomiast, jeśli chce on z powrotem wjechać do Polski, musi w tym celu wyrobić wizę. W trakcie trwania procedury cudzoziemiec dostaje wezwanie do osobistego stawiennictwa na zebranie odcisków linii papilarnych, oraz ewentualnie wezwania do uzupełnienia brakujących dokumentów. Kiedy już zostanie wydana decyzja, najczęściej zostaje ona przesłana pocztą na adres wskazany we wniosku. Następnie, po uzyskaniu pozytywnej decyzji, Wojewoda wydaje plastikową kartę, którą należy odebrać osobiście.


CZAS OCZEKIWANIA NA DECYZJĘ
Czas wydania decyzji teoretycznie nie powinien być dłuższy, niż 3 miesiące, natomiast w praktyce czas oczekiwania zależy od wielu czynników, np. od poprawności złożonego wniosku, braków formalnych i czasu ich uzupełnienia przez stronę oraz od ogólnej liczby wniosków, które w tej chwili rozpatruje urząd.


OPŁATY
Opłata skarbowa wynosi 640 zł
Opłata za plastikową kartę wynosi 50 zł


CZEKAM JUŻ DŁUŻSZY CZAS NA DECYZJĘ. CO ROBIĆ?
Przede wszystkim, warto spróbować zadzwonić do Urzędu i zapytać o stan swojej sprawy. Dodzwonienie się na infolinię niestety jak wiemy czasem bywa problematyczne ze względu na dużą liczbę zainteresowanych, ale nie warto się zniechęcać.
Kiedy mamy już numer sprawy i nazwisko inspektora, który prowadzi nasze postępowanie, to dobrym pomysłem jest napisanie zapytania o stan sprawy - tu już inspektor udzieli nam bardziej szczegółowych informacji.
Kiedy jednak urząd pozostaje obojętny na próby kontaktu, warto jest wysłać ponaglenie. Kiedy organ otrzyma takie pismo, ma ustawowy termin na pochylenie się nad sprawą i ustosunkowanie się do niej.