+48 884 825 870
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pl ru

Legalizacja 2021

 

 

Zezwolenie na pobyt czasowy i prace

 

Ważność

Opłaty urzędowe

Miejsce złożenia dokumentów

Czas oczekiwania na decyzje

Wymagane dokumenty

 

Zezwolenie wydawane jest na maksymalnie 3 lata.

 

Opłata skarbowa za złożenie wniosku wynosi 440 zł

Opłata za wydanie lub wymianę karty pobytu (plastiku) wynosi 50 zł

 

 

 

W Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Listownie

 

Osobiście w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców

 

 

 

Około 7miesiecy (+/-)

- wypełniony wniosek

- zaświadczenie nr 1

- Zaświadczenie o ubezpieczeniu ZUS RCA

- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek przez pracodawcę w ZUS i US

- umowa o prace / umowa zlecenie

- 4 fotografie

- kopia wszystkich stron ważnego dokumentu podróży pracownika

-umowa najmu mieszkania

-potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

 

 

 

 

Zezwolenie na prace typ A

 

Ważność

Opłaty Urzędowe

Miejsce złożenia dokumentów

Czas oczekiwania na decyzje

Wymagane dokumenty

 

Zezwolenie wydawane jest na maksymalnie 3 lata

 

Opłata skarbowa za złożenie wniosku wynosi

- 100 zł w przypadku, gdy praca cudzoziemca ma trwać dłużej niż 3 miesiące

- 50 zł w przypadku, gdy praca cudzoziemca ma trwać nie dłużej niż 3 miesiące

 

W Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby firmy pracodawcy.

 

Elektronicznie

Listownie

 

Osobiście w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców

 

 

 

Około 3 miesiące

- wypełniony wniosek

- oświadczenie o nie karalności 88j

- kopia dowodu osobistego pracodawcy

- potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

-pełnomocnictwo (jeśli wnioskodawca składa dokumenty poprzez pełnomocnika)

- kopia wszystkich stron ważnego dokumentu podróży pracownika

- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek przez pracodawcę w ZUS i US

- aktualny odpis z KRS lub CEIDG

- umowa spółki / akt notarialny o zawianiu spółki

- dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe

- informacja od starosty na temat możliwość zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi

- dokument potwierdzający spełnienie wymagań przez cudzoziemca lub przeze pracodawcę ubiegającego się o zezwolenie na prace

-informacje o stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym cudzoziemcowi wykonywanie prace

 

 

 

 

 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

 

Ważność

Opłaty Urzędowe

Miejsce złożenia dokumentów

Czas oczekiwania na decyzje

Wymagane dokumenty

 

Oświadczenie jest wydawane na 6 miesięcy

 

Opłata skarbowa za złożenie wniosku wynosi 30zł

 

 

Powiatowy Urząd Pracy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby firmy pracodawcy.

 

Elektronicznie

Listownie

Osobiście w siedzibie PUP

 

 

 

 

7 dni roboczych od daty złożenia wniosku

- wypełniony wniosek

- oświadczenie o niekaralności 88z

- kopia wszystkich stron ważnego dokumentu podróży pracownika

 

- kopia dowodu osobistego pracodawcy

- aktualny odpis z KRS lub CEIDG

- potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

- upoważnienie jeśli strona działa przez pełnomocnika

- kopia wszystkich stron ważnego dokumentu podróży pracownika

 

 

 

 

 

Zezwolenie na prace sezonową

 

Ważność

Opłaty Urzędowe

Miejsce złożenia dokumentów

Czas oczekiwania na decyzje

Wymagane dokumenty

 

Przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym

 

Opłata skarbowa za złożenie wniosku wynosi 30zł

 

 

Powiatowy Urząd Pracy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby firmy pracodawcy.

 

Elektronicznie

Listownie

Osobiście w siedzibie PUP

 

 

 

7 dni roboczych od daty złożenia wniosku

 

-wypełniony wniosek

- potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

- oświadczenie o niekaralności o niekaralności

- kopia dowodu osobistego pracodawcy

- aktualny odpis z KRS lub CEIDG

- umowa spółki/ akt notarialny spółki

- zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego

- kopia wszystkich stron ważnego dokumentu podróży pracownika

- informacja od starosty

- dokument potwierdzający spełnienie wymagań przez cudzoziemca lub pracodawcę ubiegającego się o zezwolenie

- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek przez pracodawcę w ZUS i US

-pełnomocnictwo (jeśli wnioskodawca składa dokumenty poprzez pełnomocnika)