+48 884 825 870
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pl ru

Zatrudnienie cudzoziemca 2021

Ze względu na duże zapotrzebowanie na prace coraz wiej pracodawców decyduje się podjąć ryzyko zatrudnienia cudzoziemca. Procedura legalizacji pracy w Polsce jest niezwykle zawiła, wymaga biegłej znajomości przepisów, konieczne jest spełnienie szeregu wymagań a przede wszystkim jest to proces bardzo czasochłonny. Ale czy warto? Zdecydowanie tak.

Na wstępie warto poinformować pracodawcę o sankcjach, które mogą wiązać się z nielegalnym zatrudnieniem obcokrajowca, a potocznie mówiąc „na czarno”.

Artykuł 120 ust 1 Ustawy o „ Promocji zatrudnienia i instytucje rynku pracy” mówi:

Kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Sankcje towarzyszące tej procedurze mogą nad wyraz uszczuplić portfel pracodawcy, ale tez pracownika. Zadajmy sobie, zatem pytanie, jakie czynności należy podjąć by uniknąć tego typu konsekwencji.

sprawdzanie pisma

Pierwszym krokiem, jaki pracodawca powinien podjąć weryfikacja pracownika. Przede wszystkim uzyskanie informacji

Z jakiego kraju pochodzi pracownik?

Czy przebywa aktualnie na terenie Polski?

Od jakiego czasu przebywa na terenie Polski?

Czy posiada aktualny dokument podróży?

Jaki dokumentem aktualnie posługuje się cudzoziemiec?

 

Aby pracodawca mógł zatrudnić cudzoziemca legalnie może złożyć wniosek :

 • Oświadczenie o powierzeniu pracy

 • o zezwolenie na pracę

 • o zezwolenie na prace sezonowa

 • o zezwolenie na pobyt czasowy i prace

 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

Oświadczenie można uzyskać, jeśli

 • Obcokrajowiec jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy,

 • okres zatrudnienia nie przekroczy 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy

( łączny okres wykonywanej pracy nie może przekroczyć 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy – czas ten można wykorzystać w pełnych 6 miesiącach lub w częściach)

prace, które będzie wykonywał cudzoziemiec nie wiążą się z wykonywaniem pracy sezonowej- na które trzeba uzyskać oddzielne zezwolenie

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy wydawane jest na okres 6 miesięcy i jest najszybszą formą legalizacji krótkoterminowej. Dlaczego najszybszą?

Powiatowy Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy powinien wydać decyzje w okresie 14 dni od złożenia wniosku. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji pracownik może rozpocząć legalna pracę.

Pamiętajmy jednak - jeśli pracownik miał już oświadczenie u innego pracodawcy musi odczekać 180 dni ( 6 miesięcy) aby uzyskać go ponownie.

 

Szybkość realizacji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy to nie jedyna zaleta. Należy wspomnieć również o kwestii zwolnienia z tzw. testu rynku pracy.

Potocznie mówiąc test rynku pracy jest sprawdzeniem czy na dane miejsce nie ma zapotrzebowania z lokalnego rynku.

Pominiecie tej procedury znacznie usprawnia proces otrzymania oświadczenia.

 

Koszt uzyskania Oświadczenia w Powiatowym Urzędzie pracy wynosi 30 zł.

 

Wadą oświadczenia o powierzeniu pracy jest to, że jeśli pracownik posiada jedynie paszport w trakcie wykonywania pracy konieczne jest przedłużenie wizy. Oświadczenie legalizuje jedynie prace a nie pobyt. Warto zetem w takcie wnioskowania lub po otrzymaniu Oświadczenia złożyc wniosek o Zezwolenie na Pracę lub Zezwolenie na pobyt czasowy i prace ( karta pobytu ) .

Należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty, są to miedzy innymi:

 1. Wniosek – poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawniona osobę

 2. Oświadczenie o niekaralności - poprawnie wypełniony i podpisany przez pracodawcę

 3. Skan / druk wszystkich wypełnionych stron dokumentu podróży cudzoziemca

 4. Skan /druk dowodu osobistego pracodawcy ( lub inny dokument potwierdzający tożsamość GDY PRACODAWCA JEST OSOBA FIZYCZNA)

 5. Pełnomocnictwo – gdy strona działa przez pracownika

 6. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru zawierającego aktualne dane na dzień składania wniosku

 7. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

 

*Przedstawione powyżej dokumenty to poglądowy wykaz. Należy pamiętać, że w zależności od okoliczności, rodzaju pracy i rodzaju prowadzonej działalności Powiatowy Urząd pracy może wymagać dodatkowych dokumentów.

 

 

Zezwolenia na pracę

 

O zezwolenie na prace zawsze występuje pracodawca do Urzędu Wojewódzkie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika.

Możemy wyróżnić klika rodzajów Zezwoleń na pracę, ale najbardziej popularnym to typ A.

Dokument ten można uzyskać na okres nie dłuższy niż 3 lat, ale należy pamiętać, że zwala on podjąć prace, ale nie legalizuje pobytu.

Kwestie, która należy tutaj poruszyć to ważność dokumentu podróży. Okres, na jaki uzyskamy oświadczenie jest czasem, na jaki cudzoziemiec otrzyma wizę.

Czas oczekiwania na uzyskanie Oświadczenia na prace typ A to około 3 miesiące warto pamiętać ze okres oczekiwania na decyzje może się wydłużyć w zależności od miejsca położenia urzędu lub zawiłości sprawy .

 

Wymagane dokumenty w trakcie składania Zezwolenia na Pracę :

 1. Wniosek – poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawniona osobę

 2. Oświadczenie o niekaralności - poprawnie wypełniony i podpisany przez pracodawcę

 3. Skan / druk wszystkich wypełnionych stron dokumentu podróży cudzoziemca

 4. Skan /druk dowodu osobistego pracodawcy ( lub inny dokument potwierdzający tożsamość GDY PRACODAWCA JEST OSOBA FIZYCZNA)

 5. Pełnomocnictwo – gdy strona działa przez pracownika

 6. Umowa spółki – gdy pracodawca jest Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna / akt notarialny o zawiązaniu spółki – spółka akcyjna w organizacji

 7. Dokument potwierdzający spełnienie wymagań w zawodzie

 8. Informacja od starosty

 

Przedstawione powyżej dokumenty to poglądowy wykaz. Należy pamiętać, że w zależności od okoliczności, rodzaju pracy i rodzaju prowadzonej działalności Urząd Wojewódzki może wymagać dodatkowych dokumentów.

 

*Informacja od starosty jest to decyzja administracyjna wydana w celu wykazania możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy opierając się na lokalnym rynku pracy. Przy wdaniu informacji od starosty pierwszeństwo do rynku pracy maja obywatele Polscy i cudzoziemcy zwolnieni z konieczności posiadania zezwolenia na prace.

Opłata Urzędowa za wydanie Zezwolenia Typ A wynosi 100 zł – w przypadku pracy cudzoziemca na okres dłuższy niż 3 miesiące, 50 zł w przypadku pracy cudzoziemca na okres nie dłuższy niż 3 miesiące,

 

 

Zezwolenie na pracę sezonową

 

 

 

Zwolenie na pobyt czasowy i pracę

Procedura uzyskania karty pobytu jest procedura wymagająca i czasochłonna. Wydanie decyzji przez Wojewódzki Urząd wojewódzki może zając około 6 miesięcy, mimo że ustawowy termin to 2 miesiące.

Warto wspomnieć również o uprawnieniach posiadacza karty pobytu do podróżowania po terytoriach innych państw członkowskich obszaru Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu przypadku posiadania ważnego dokumentu podróży.

Wniosek o wydanie zezwolenia pobyt czasowy i prace może złożyć samodzielnie cudzoziemiec lub za pośrednictwem pełnomocnika do Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Zezwolenie na pobyt czasowy i prace wydawane jest na poczet konkretnego pracodawcy. Jeśli cudzoziemiec zmieni pracodawcę konieczne jest ponowne złożenie nowego wniosku.

 

Wymagane dokumenty do uzyskania Zezwolenia na pobyt czasowy i prace:

 1. Wniosek – poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawniona osobę

 2. Załącznik nr 1

 3. Zaświadczenie ZUS RCA

 4. Zaświadczenia o niezaleganiu w opłaceniu składek przez pracodawcę w ZUS i Urzędzie Skarbowym

 5. Umowa o prace lub umowa zlecenie

 6. 4 fotografie

 7. Ksero wszystkich zapisanych stron ważnego dokumentu podróży

 8. Powiedzenie wniesienia opłaty skarbowej

 9. Pełnomocnictwo, gdy strona działa przez pracownika

 

*Przedstawione powyżej dokumenty to poglądowy wykaz. Należy pamiętać, że w zależności od okoliczności, rodzaju pracy i rodzaju prowadzonej działalności Urząd Wojewódzki może wymagać dodatkowych dokumentów.